Gebruiksvoorwaarden

Het is vooral belangrijk om er rekening mee te houden dat de meeste artikelen die op de site worden verkocht, miniaturen, objecten en verzamelbare reserveonderdelen zijn en geen speelgoed. Daarom zijn deze artikelen niet geschikt voor personen onder de 14 jaar.

Artisan32.com is een merk dat wordt beheerd door de

SARL Protop Création - 127, Route des Vernes - Argonay - 74370 ANNECY;

Sarl met een kapitaal van 31.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Annecy N° 482 940 913. BTW-nummer FR 02482940913.

Contactpersoon: Vincent Colleville

E-mail: protopcreation74@wanadoo.fr

.

VERKOOPVOORWAARDEN:

1 AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent op het moment van het plaatsen van de bestelling de algemene verkoopvoorwaarden op dit scherm en de waarschuwing voorafgaand aan deze voorwaarden te hebben gelezen en verklaart uitdrukkelijk deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle algemene aankoopvoorwaarden.

2 PRODUCTEN

De kenmerken van de producten worden naast de foto's weergegeven. Onze vermelde prijzen voor elk product zijn uitgedrukt in Euro's (20% BTW inbegrepen) exclusief leveringskosten, de prijzen kunnen op elk moment op ons initiatief worden gewijzigd. Het bedrag van de leveringskosten zal worden gespecificeerd voordat de bestelling wordt gevalideerd. De betaling vindt plaats op de prijzen die op de bestelbon staan, deze blijft immaterieel. Het kan zijn dat we zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen moeten aanbrengen in de kenmerken van de artikelen die in onze catalogi zijn gefotografeerd of getekend. In dit geval zouden wij niet verplicht zijn om de artikelen met de oude specificaties te leveren en kan ARTISAN32 niet aansprakelijk worden gesteld.

3 BESTELLEN

Het is noodzakelijk om het aanmaken van een klantaccount aan te vragen om op de site te kunnen bestellen. Om een account aan te vragen, vult u het voor uw situatie passende formulier in. U moet zich identificeren met een wachtwoord dat is gekoppeld aan uw e-mailadres om toegang te krijgen tot e-commerce. De digitale opnamesystemen van de bestellingen gelden als bewijs, van de aard, de inhoud en de datum. ARTISAN32 bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld. De verkoop komt pas tot stand nadat de bestelling is bevestigd.

4 VERZENDKOSTEN

De verzendkosten zijn inclusief een bijdrage in de verpakkingskosten, vermeerderd met de bezorgkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.

FRANKRIJK: 7,20 euro tot 80,00 euro aan bestelling. Port hierboven aangeboden.

EUROPESE UNIE: 10,80 euro tot 79,00 euro bestelling. Port hierboven aangeboden.

EUROPA BUITEN EU: 12,00 euro tot 79,00 euro bestelling. Port hierboven aangeboden.

ANDERE LANDEN IN DE WERELD: 21,60 euro tot 79,00 euro aan bestelling. Port hierboven aangeboden.

5 BETALING

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging die door ARTISAN32 is verzonden. De prijs van de producten is contant betaalbaar bij bevestiging van de bestelling. Producten worden verzonden na definitieve ontvangst van betaling in euro's.

U kunt beslissen om te betalen: - Online betaling: Met bankkaart of Paypal vanaf de site, dankzij beveiligde betaling. - Check in euro's: de cheque wordt geïnd bij verzending van de pakketten. Dit betaalmiddel is alleen geldig in Europees Frankrijk. - Bankoverschrijving: de verzending van de bestelling vindt plaats na bevestiging van de bank. Het is geldig voor alle landen. Voor andere middelen dan online betalen, voeg je het bestelformulier bij je brief. Het kan worden afgedrukt tijdens uw validatie, de bevestigingsmail die u hebt ontvangen of een met de hand geschreven bestelformulier, op voorwaarde dat het alle informatie bevat die nodig is voor de inhoud van het pakket en de levering. ARTISAN32 behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling. In geval van betwisting wordt het contract opgeschort tot regularisatie of opgelost in geval van insolventie van de klant.

6 LEVERING

Na orderbevestiging en bankbevestiging van uw betaling, verbindt ARTISAN32 zich ertoe om alle door de koper bestelde referenties te verzenden binnen een termijn die verband houdt met de beschikbaarheid van de producten. De beschikbaarheid van de producten wordt bij bestelling binnen 3 tot 5 werkdagen onder de aandacht van de klant gebracht. De vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door ARTISAN32 opgegeven adres van de koper. Alle bestellingen worden in hun geheel geleverd, in geval van breuk of vertraging in de productie van een van de producten, zal er geen gedeeltelijke verzending plaatsvinden. Indien u afwezig bent op de dag van levering: Bij een verzending per post (Colissimo Suivi) wordt een bericht achtergelaten in uw brievenbus. Je hebt dan ongeveer 10 dagen om je pakket op te halen bij je postkantoor. In het geval van een zending per vervoerder, deponeert deze een bericht waarop het telefoonnummer is vermeld om een nieuwe passage overeen te komen.

7 herroepingsrecht

U heeft een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van uw bestelling.

Tijdens deze periode kunt u de onbeschadigde Producten terugsturen, zonder opgaaf van redenen, noch tegen betaling van een boete.

Geretourneerde Producten moeten intact en compleet zijn.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u het standaardformulier voor herroeping gebruiken om een ondubbelzinnige verklaring in te vullen of een ondubbelzinnige verklaring af te leggen waarin u aangeeft dat u het product aan ARTISAN32 wilt retourneren, in het bijzonder door uw retourzending naar het volgende e-mailadres te sturen:

ARTISAN32 bevestigt per e-mail de ontvangst van uw herroeping.

Vervolgens moet u de Producten terugsturen naar ARTISAN32, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uw herroeping. Retourkosten worden niet vergoed door ARTISAN32.

ARTISAN32 verbindt zich ertoe u alle betaalde bedragen terug te betalen bij ontvangst van het Product in zijn magazijnen.

ARTISAN32 zal U de geretourneerde Producten vergoeden, onder voorbehoud van naleving van de hierboven vermelde voorwaarden, evenals de standaard "one way" leveringskosten voor deze laatste als U Uw volledige bestelling retourneert. Als u niet uw volledige bestelling retourneert en een of meer bestelde Producten houdt, wordt het bedrag van de "one-way" leveringskosten niet terugbetaald.

Terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die is gebruikt voor de geretourneerde bestelling.

8 GARANTIE

Alle Producten die op de Website te koop zijn, genieten de wettelijke garantie van overeenstemming (artikelen L217-1 en volgende van de Consumentenwet) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), waardoor u het defecte of niet-conforme Producten geleverd.

U wordt geïnformeerd dat ARTISAN32 garant staat voor de conformiteit van de Producten met het contract in het kader van deze twee wettelijke garanties.

U heeft een periode van twee jaar vanaf de levering van het Product om te handelen onder de wettelijke garantie van overeenstemming.

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L217-9 van de Consumentenwet.

Voor contracten die zijn aangegaan vanaf 18 maart 2016, bent U vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product. Voor eerder gesloten contracten wordt een wanbetaling verondersteld voor zes (6) maanden.

Daarnaast kunt u besluiten om de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek uit te voeren. In dat geval kunt u kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verminderen van de verkoopprijs conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

- Artikel L217-4 van het consumentenwetboek: de verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

- Artikel L217-5 van de Consumentenwet: De woning voldoet aan de overeenkomst:

1. Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;

- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2. Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor een door de koper gewenste speciaal gebruik, onder de aandacht van de verkoper gebracht en door deze laatste aanvaard.

- Artikel L217-12 van de Consumentenwet: De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt verjaard binnen twee jaar vanaf de levering van de goederen.

- Artikel L217-16 van het consumentenwetboek: wanneer de koper de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem werd toegekend tijdens de aankoop of reparatie van roerende goederen, vraagt om een herstel gedekt door de garantie, elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen worden opgeteld bij de resterende looptijd van de garantie. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

- Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: de verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper niet zou hebben verworven , of alleen een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.

- Artikel 1648 al 1 van het Burgerlijk Wetboek: De vordering die voortvloeit uit een terughoudend gebrek moet door de koper worden ingesteld binnen de twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

9 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VRIJSTELLING

Als het pakket beschadigd of beschadigd is: In het geval van een verzending per post (Colissimo Suivi), is het absoluut noodzakelijk om het beschadigde pakket te weigeren. Uw pakket moet in goede staat zijn en mag geen uiterlijke sporen van opening hebben. Als er geen reserveringen zijn gemaakt bij fysieke ontvangst van het pakket, kunnen we niet overgaan tot vervanging of compensatie. In het geval van een zending per vervoerder dient u verplicht op de voucher aan te geven dat u de reserveringen betreffende schade en eventuele ontbrekende artikelen ondertekent. U dient deze reserveringen binnen 3 dagen na levering ook rechtstreeks per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder te bevestigen. Alle bestellingen die worden geplaatst bij zijn voor persoonlijk gebruik van klanten. Het is klanten of ontvangers van de producten verboden om de producten gedeeltelijk of volledig door te verkopen. Voor bestellingen buiten de Europese Unie wijst ARTISAN32 de facto alle wettelijke verantwoordelijkheden af als de klant de belasting niet heeft betaald in het land van bestemming. Dit contract is onderworpen aan het Franse recht, ARTISAN32 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, hetzij materieel, immaterieel of lichamelijk, die kan voortvloeien uit het niet-conform gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen aan de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van ARTISAN32 zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten, kunnen zijn gebleven. Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd de goede trouw wordt verondersteld van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. Bij een geschil zal de klant eerst contact opnemen met het bedrijf om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebreke daarvan is uitsluitend de Rechtbank van Annecy bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling.

10. COOKIES EN COOKIES

- Wanneer een persoon de site www.artisan32.com bezoekt, plaatst artisan32 cookies of verbindingscookies op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker.

- Cookies zijn stukjes gegevens die door een webserver worden gebruikt om statusinformatie naar de browser van een gebruiker te sturen, en voor die browser om statusinformatie terug te sturen naar de oorspronkelijke webserver.

. De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een responsdomein, enz. zijn.

- Deze statusinformatie kan op verschillende manieren door de browser worden opgeslagen (een apart tekstbestand per cookie, een enkel bestand met alle cookies,

mogelijkheid tot versleuteling van dit unieke bestand, enz.) of helemaal niet worden opgeslagen: dit

hangt af van browsertype, versie, configuratie, enz.

- Sommige van deze cookies hebben het exclusieve doel om de

communicatie langs elektronische weg. Andere zijn strikt noodzakelijk voor het aanbieden van een online communicatiedienst.

- In ieder geval maakt de configuratie van de navigatiesoftware het mogelijk om te informeren over de

aanwezigheid van cookies en deze eventueel te weigeren.

- De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd en accepteren de installatie van cookies.

U heeft echter de mogelijkheid om, indien u dat wenst, het gebruik van cookies uit te schakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Afhankelijk van de gebruikte browsers kan de procedure verschillen.

TITELBEHOUD CLAUSULE

De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen is onderworpen aan de volledige inning van de prijs in hoofdsom en toebehoren. In het geval dat betalingen niet met succes worden voltooid, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen.Deze bepalingen beletten de overdracht van de risico's van verlies, diefstal of veroorzaakte schade niet. Deze worden bij levering aan de klant overgedragen.

Bemiddeling

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke regeling van geschillen, sluit ARTISAN32 aan bij een e-commerce bemiddelaar.

Na voorafgaande schriftelijke actie van consumenten jegens ARTISAN32, kan de Bemiddelaarsdienst worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil waarvan de oplossing niet succesvol is geweest.

Op Europees niveau biedt de Europese Commissie u een online platform voor geschillenbeslechting